Ogólne Warunki Gwarancji Imiennej KERA AWAK Sp. z o.o. z siedzibą w Buku


§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.    Dane oraz adres Gwaranta:

-      KERA AWAK Sp. z o.o. z siedzibą w Buku

ul. Dobieżyńska 56, 64-320 Buk 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy - KRS 0000084935,

NIP 8942002405, Regon 930311125

e-mail: service.awak@keragroup.com

 

2.    Niniejsze ogólne warunki gwarancji imiennej dotyczą klap dymowych, świetlików dachowych, pasm świetlnych oraz wyłazów dachowych w zakresie szczelności oraz sprawności systemu napędowo-sterującego, których producentem jest Gwarant. O tym, czy przedmiotowa gwarancja została udzielona decyduje fakt złożenia przez Producenta określonego oświadczenia o udzieleniu gwarancji imiennej załączonego do faktury VAT (bądź będącym jej elementem) dokumentującej sprzedaż lub dostawę produktu. Brak takiego oświadczenia oznacza, że gwarancja nie została udzielona. W razie zbycia urządzenia osobie trzeciej, gwarancja wygasa chyba, że Gwarant postanowił inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.   Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji Imiennej należy stosować razem ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji Imiennej załączonymi do faktury VAT (bądź będącymi jej elementem) dokumentującej sprzedaż lub dostawę produktu, z tym zastrzeżeniem,
że pierwszeństwo zastosowania mają Szczegółowe Warunki Gwarancji Imiennej Producenta.

4.    Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady produktu powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

 

§ 2 Warunki Gwarancji Imiennej

1.   Niezbędnym warunkiem do skorzystania z gwarancji jest posiadanie faktury VAT dokumentującej sprzedaż lub dostawę towaru wraz z oświadczeniem o udzieleniu gwarancji imiennej, które to łącznie stanowią jedyną podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wskazanych w zdaniu powyżej dokumentów duplikaty mogą być wystawione przez Producenta na pisemny wniosek uprawnionego.

2. Gwarancja imienna dotycząca klap dymowych wygasa, jeśli uprawniony zaniechał odpłatnego zlecenia Gwarantowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu przeglądu serwisowego produktu, który musi mieć miejsce, co najmniej raz do roku od daty montażu. W przypadku braku dokonania serwisu klap dymowych przez firmy posiadające pisemną autoryzację Gwaranta bądź bezpośrednio przez Gwaranta, gwarancja wygasa
po roku od chwili montażu.

3.    Jeśli Gwarant i Uprawniony nie postanowili inaczej, gwarancja wygasa w terminie
24 miesięcy liczonych od dnia wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż
lub dostawę produktu, niezależnie od dat dokonywania przeglądów serwisowych określonych w ust. 2 powyżej.

4.  Gwarancja imienna, poza przypadkami wskazanymi powyżej oraz w Warunkach Szczególnych, wygasa również w przypadku:

a.  stwierdzenia przez Producenta lub podmiot przez niego upoważniony niewłaściwego transportu, rozładunku, bądź przechowywania produktu;

b. stwierdzenia uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją producenta – Dokumentacją Techniczno-Ruchową;

c.    powstania wad spowodowanych niewłaściwą konserwacją;

d.    samowolnego dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych;

e. stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zdarzeń losowych w szczególności deszczu nawalnego, powodzi, silnego wiatru, zalania, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego, gradu, eksplozji, lawiny, ognia, osuwania się ziemi oraz wtórnych uszkodzeń wynikłych z w/w. przyczyn (za deszcz nawalny uważa się deszcz o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, ustalonym przez IMGW. Za silny wiatr, uważa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s.);

f.     działania osób trzecich;

g.    zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych, tj. kapsli maskujących
z firmowym logo, umieszczonych na kopułach klap dymowych;

h.   gdy nastąpiło samoczynne zadziałanie klapy w skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy określonej w DTR Producenta.

i.     gdy okresowe przeglądy serwisowe, inne niż te określone w ust.2 powyżej
nie będą dokonywane w terminach wskazanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Producenta, w takim wypadku gwarancja wygasa z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym przegląd miał zostać dokonany. 

5.    Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3 Postępowanie Gwarancyjne (Reklamacyjne)

1.    Uprawienia gwarancyjne są wykonywane poprzez złożenie Gwarantowi pisemnej reklamacji wraz z fakturą VAT obejmującą oświadczenie Producenta o udzieleniu gwarancji imiennej oraz dokumentacją potwierdzającą wykonywanie serwisów, jeśli były one konieczne.

2.    W razie wystąpienia wady lub usterki podlegającej gwarancji, Uprawniony niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia wykrycia wady, powiadomi pisemnie Gwaranta o wadzie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
service.awak@keragroup.com. W powiadomieniu powinien zostać wskazany szczegółowy opis wady wraz z dokumentacją fotograficzną z chwili jej ujawnienia, opis okoliczności powstania (ujawnienia) wady, data ujawnienia wady.

3.   Brak spełnienia przez uprawnionego warunków wskazanych w ust. 1 lub ust 2 powyżej, pomimo wezwania do ich uzupełnienia, powoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrywana. Gwarant nie ponosi także odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji, spowodowanej niepełnym, nieprawidłowym
lub wprowadzającym w błąd opisem wady.

4.  Do usuwania wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji, uniemożliwiających eksploatację wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, gwarant przystąpi bezpłatnie
w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

5. Warunkiem usunięcia w okresie gwarancji wad jest udostępnienie pełnego frontu robót oraz umożliwienia swobodnego dostępu do wszystkich elementów produktów,
w szczególności mechanizmów, a także zapewnienie nieodpłatnie niezbędnych mediów.

6.    W przypadku dokonania naprawy polegającej na wymianie uszkodzonego elementu, okres gwarancji na element wymieniony liczy się na nowo od daty jego wymiany.

7.  Producent zobowiązuje się do wymiany swoich wyrobów, w przypadku gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

 

§ 4 Koszty oraz Odpowiedzialność

1.    W razie nieuwzględnienia reklamacji, jak również w przypadku, gdy zgłoszona wada lub usterka nie jest objęta gwarancją, Gwarant obciąży Uprawnionego kosztami poniesionymi w związku z podjętą reakcją na zgłoszenie, ewentualną wymianą i naprawą elementów, oraz wynagrodzeniem za wykonane prace.

2.   Wskazane powyżej uprawnienia gwarancyjne wyczerpują uprawnienia z tytułu wad produktu, co oznacza, że w zakresie przekraczającym te uprawnienia gwarancyjne odpowiedzialność Gwaranta jest wyłączona. Powyższe wyłączenie dotyczy
w szczególności odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub będącą następstwem wystąpienia wad (w tym utraconych korzyści).

3.  Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym rzeczywiste straty oraz utracone korzyści, wynikłe dla Uprawnionego na skutek opóźnienia wykonania naprawy, za wyjątkiem przypadków gdy opóźnienie to było wynikiem umyślnego, zawinionego działania bądź zaniechania. Gwarant nie odpowiada za skutki opóźnień wynikłe z przyczyn leżących po stronie Uprawnionego.